Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami

 

 

Obecnie Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami (KCGO) zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXIV/617/12 jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) spełniającą wymagania określone dla regionalnych instalacji w zakresie:

 • przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - kompostowania;
 • składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – składowisko;
 • mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - MBP.

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami zlokalizowane jest na terenie dwóch gmin Mysłakowice i Podgórzyn, w odległości 160 metrów od miejscowości Ścięgny i około 1 kilometra od miejscowości Kostrzyca. Integralnymi elementami Centrum są nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów wybudowany w roku 2003 oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które zajmuje około 11 ha powierzchni jakim dysponuje Centrum.

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami

Bezpośrednie otoczenie terenu KCGO stanowią:

 • od strony zachodniej – grunty orne i łąki przyległe bezpośrednio do granic KCGO,
 • od strony północnej – podmokłe łąki oraz las,
 • od strony wschodniej – droga Ścięgny – Kostrzyca, a za nią las,
 • od strony południowej – droga Ścięgny – Kostrzyca, a za nią łąki, pastwiska oraz grunty orne.

W tym okresie wysokość złoża odpadów nad poziom terenu otaczającego wynosiła około 10-12 metrów zaś powierzchnia zajęta przez odpady deponowane w starym złożu wynosiła ok. 4,5 ha. Obecnie odpady składowane są w nowej kwaterze, której powierzchnia wynosi ok. 2,58 ha. Składa się ona z dwóch części. Część kwatery o powierzchni ok. 1,4 ha została wykonana w płytkim wykopie (tzw. część podpoziomowa), natomiast pozostała część o powierzchni ok. 1,18 ha została umieszczona na powierzchni gruntu (tzw. część nadpoziomowa). Powierzchnia terenu nachylona jest z południa na północ, ze spadkiem wynoszącym 2-3%. Rzędne terenu w części południowej wynoszą ok. 459 m n.p.m., a rzędne w części północnej ok. 444 m n.p.m. 

Bezpośrednie otoczenie terenu składowiska stanowią:

 • od strony zachodniej – grunty orne i łąki przyległe bezpośrednio do granic składowiska,
 • od strony północnej – podmokłe łąki oraz las,
 • od strony wschodniej – droga Ścięgny – Kostrzyca, a za nią las,
 • od strony południowej – droga Ścięgny – Kostrzyca, a za nią łąki, pastwiska oraz grunty orne.

Od powstania składowiska trwa jego ciągły rozwój oraz wzbogacanie się o nowe elementy prowadzące do poprawy możliwości kompleksowego zagospodarowania odpadów oraz co się z tym wiąże jakości środowiska naturalnego na terenie obsługiwanym przez zakład. W latach wcześniejszych zrealizowane zostały trzy etapy działań prowadzących do powstania Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w jego dzisiejszej formie.

W ramach I etapu wybudowano i oddano do eksploatacji nową kwaterę składowania, która został przygotowana zgodnie z normami Unii Europejskiej, ponadto uporządkowano gospodarkę wodno–ściekową składowiska, wybudowano korzeniowo-glebową oczyszczalnię ścieków, wykonano pas zieleni i ogrodzono cały teren zakładu. Zamontowano również wagę samochodową, wykonano brodzik dezynfekcyjny oraz oddano do użytku zaplecze techniczno-socjalne złożone z budynku socjalno-biurowego oraz magazynów i garażu. Wyposażono składowisko w sieć punktów kontrolno-pomiarowych oddziaływania na środowisko, wybudowano drogi technologiczne, zakupiono kompaktor.

Równolegle prowadzone były prace rekultywacyjne, które polegały na uformowaniu wierzchowiny i skarp starej bryły odpadów, ułożeniu warstw rekultywacyjnych, przykryciu ją folią i geowłókniną, wykonaniu 4 studni odgazowujących oraz na budowie zbiornika na odcieki.

W II etapie projektu powstał Zakład Utylizacji Odpadów, w skład którego wchodzi:

 • linia do segregowania odpadów zbieranych selektywnie,
 • linia do segregowania odpadów komunalnych,
 • kompostownia kontenerowa.

W latach 2009-2012 prowadzony był III etapie rozbudowy KCGO, który obejmował:

 • budowę kwatery nr 3 i nr 4,
 • budowę instalacji ujmowania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego,
 • rozbudowę zasobni odpadów zmieszanych,
 • budowę trybuny sortowania odpadów po sicie bębnowej,
 • wyposażenie sita w systemy odpylania powietrza,
 • budowę instalacji elektronicznej wagi samochodowej w strefie wjazdowej Centrum,
 • przebudowę sieci kanalizacyjnych.

W roku 2013 w Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami zostało wyposażone w system biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w rękawach foliowych o przepustowości 12 000 Mg rocznie.