Historia inwestycji na terenie KCGO

ETAP I - budowa nowych kwater

 • Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnej składowiska,
 • Wykonanie pasa zieleni,
 • Wybudowanie korzeniowo - glebowej oczyszczalni odcieków,
 • Zaopatrzenie składowiska w energie elektryczną,
 • Ogrodzenie całego terenu składowiska,
 • Wybudowanie zaplecza techniczno – socjalnego z wagą samochodową, brodzikiem dezynfekcyjnym,
 • Ustalenie sieci punktów kontrolno – pomiarowych do prowadzenia monitoringu,
 • Zakup kompaktora,

ETAP I - dokumentacja fotograficzna

 

ETAP II - rekultywacja rtarej hałdy odpadów

 • Ukształtowanie skarp i wierzchowiny oraz ułożenie warstw rekultywacyjnych na starej hałdzie odpadów,
 • Budowa zbiornika odcieków,
 • Wykonanie rurociągu tłocznego z istniejącej przepompowni do zbiornika odcieków,
 • Zamontowanie trzech urządzeń napowietrzających w zbiorniku na odcieki,
 • Wykonanie 4 studni odgazowujących,
 • Zakotwienie geomembrany u podnóży starej hałdy odpadów.

ETAP II - dokumentacja fotograficzna

ETAP I i II - zestawienie kosztów

Ogółem

Źródła finansowania

Związek Gmin Karkonoskich

Instytucje współfinansujące

7 129 517

Środki

własne

ZGK

Pożyczka

NFOŚiGW

Pożyczka

WFOŚiGW

Dotacja

NFOŚiGW

Dotacja

WFOŚiGW

Budżet

Państwa

Powiat

Jeleniogórski

PHARE

CBS

1 241 104

1 000 000

960 000

864 000

1 200 000

300 000

50 000

1 514 413

 

ETAP III - budowa zakładu utylizacji

 • Zakup ekobusa,
 • Montaż przenośnika taśmowego kanałowego, przenośnika wznoszącego oraz sortowniczego,
 • Montaż trybuny sortowniczej wraz z kabiną sortowniczą,
 • Montaż linii technologicznej prasowania i belowania odpadów,
 • Montaż kompostowni kontenerowej,
 • Zakup samochodu kontenerowego, hakowego, wózka wieloczynnościowego, rozdrabniarki mobilnej odpadów zielonych,
 • kontenera wielkogabarytowego, kont. samowyładowczego oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 • Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej,
 • Budowa magazynu zewnętrznego na odpady, oraz zasobni,
 • Budowa wiaty kompostowni

 

ETAP III - dokumentacja fotograficzna

ETAP III - zestawienie kosztów

Ogółem

Źródła finansowania

Związek Gmin Karkonoskich

Instytucje współfinansujące

12 680 662

Środki własne

ZGK

Pożyczka

WFOŚiGW

PHARE

CBS

Dotacja

WFOŚiGW

Budżet

Państwa

Powiat

Jeleniogórski

96 171

1 490 000

9 004 491

1 490 000

450 000

150 000

 

ETAP IV - rozbudowa KCGO

 • Budowa sektorów 3 i 4 składowania odpadów
 • Przebudowa sieci kanalizacyjnych
 • Budowa instalacji zagospodarowania gazu składowiskowego
 • Montaż elektronicznej wagi pomostowej o nośności 60 Mg i długości 18 m.
 • Rozbudowa zasobni zmieszanych odpadów komunalnych
 • Budowa linii sortowania odpadów po sicie bębnowym
 • System odpylania powietrza
 • Zakup maszyn i urządzeń
 • Zakup 400 sztuk pojemników do segregacji odpadów o pojemności 2,5 m3

ETAP IV - dokumentacja fotograficzna

ETAP IV - zestawienie kosztów

Ogółem

Źródła finansowania

Związek Gmin Karkonoskich

Instytucja współfinansująca

15 543 775

Środki własne

ZGK

Pożyczka płatnicza

WFOŚiGW

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego

na lata 2007-2013

2 225 930

3 500 000

14 829 650