Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami - Rekultywacja starej hałdy

Rekultywacja starej hałdy na wysypisku odpadów w Ścięgnach – Kostrzycy stanowiła natomiast drugi etap powyższych działań. W latach 2002 – 2003 przeprowadzono natomiast prace prowadzące do budowy Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami. Obecnie wszystkie sektory łącznie mają pojemność  298,692 tys. m3. Docelowo, po wypełnieniu 4 sektorów powstanie jedna bryła składowiska, której centralna część stanowić będzie bryła starego, czasowo zamkniętego składowiska. W ramach prac  związanych z zagospodarowaniem składowiska uporządkowano i ukształtowano bryłę istniejącej hałdy odpadów. Uszczelniono jej wierzchowinę oraz skarpy boczne przy pomocy geomembrany PEHD, zabezpieczonej geowłókniną, piaskiem oraz warstwą rekultywacyjną, którą obsiano trawą.

Budowa nowych kwater

Fot. Uszczelnienie kawater

Powstające w złożu starej hałdy odcieki i zanieczyszczone płytkie wody gruntowe ujmowane są ciągiem drenarskim ułożonym w podnóżu północnej skarpy, który włączony jest do wspólnego przewodu zbiorczego zbierającego odcieki z nowej i starej kwatery. Natomiast uszczelnienie obecnie użytkowanej kwatery wykonano jako dwuwarstwowe złoże z warstwy 0,5 m iłu i geomembrany PEHD w części podpoziomowej kwatery oraz z bentomatu i geomembrany PEHD grubości 2 mm w części nadpoziomowej. Na geomembranie ułożona została geowłóknina, a na niej warstwa mineralna stanowiąca ochronę geomembrany oraz warstwa filtracyjno - drenażowa dla odcieków. W nowej kwaterze składowiska, składającej się z części podpoziomowej oraz nadpoziomowej ułożone zostały dwa odrębne systemy drenażu odcieków. Są one włączone na zewnątrz kwatery do wspólnego przewodu zbiorczego odcieków, łączącego się z przewodem zbiorczym, zbierającego odcieki z nowej i starej kwatery. Tym przewodem mieszane odcieki doprowadzane są do pompowni odcieków, która przepompowuje je do zbiornika retencyjnego. W zbiorniku retencyjnym odcieków o pojemności 1700 m3 gromadzone są odcieki oraz inne zanieczyszczone wody (m.in. ścieki bytowe z węzła technologicznego). Zgromadzone w zbiorniku odcieki są podczyszczane poprzez napowietrzanie.

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami

Fot. Napowietrzanie odcieków

Podczyszczone odcieki wykorzystywane są do nawadniania złoża odpadów, a ich nadmiar jest wywożony do oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach. W ramach Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji zbiornik odcieków będzie połączony siecią kanalizacji z oczyszczalnią w Mysłakowicach. Na terenie Centrum wybudowana została również oczyszczalnia glebowo-korzeniowa, która aktualnie stanowi rezerwowy zbiornik retencyjny odcieków w przypadku gdyby podstawowy zbiornik był pełny i nie mógł przyjąć odcieków. Taka sytuacja nie zdarzyła się dotychczas od czasu wybudowania zbiornika podstawowego.

W celu zapobieżenia napływowi czystych wód pod składowisko trwale obniżono poziom wód gruntowych układając drenaże pod nową kwaterą oraz na przedpolu starej kwatery, a także na wschód od składowiska. Drenaż czystych wód odprowadza je grawitacyjnie do rowu przepływającego wzdłuż północnej granicy składowiska. W roku 2011 zostały przygotowane dwa kolejne sektory 3 i 4 wraz z systemem drenażu odcieków, przebudową sieci kanalizacyjnych, budowę ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego.

Składowisko posiada zatwierdzoną decyzją wojewody dolnośląskiego nr SR.III-6621-2/13-2/DŻ/2005 z dnia 14.12.2005 r. instrukcję eksploatacji. 

Karkonoskie Centrum Gospodarki OdpadamiKarkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami

Fot. System ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego